หน้าหลัก      ผู้บริหารสำนักงาน
   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
   อีเมล์: kai@payap.ac.th
   หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยี
   อาจารย์ สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
   อีเมล์: surachet_w@payap.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wildcard SSL Certificates