หน้าหลัก      IT-Support Staff
   หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยี
   อาจารย์ สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
   อีเมล์: surachet_w@payap.ac.th
   
   คุณกฤษณะ ปินใจ
   อีเมล์: kritsana_p@payap.ac.th
   
     คุณพสิษฐ์  สังข์คำ
    อีเมล์: pasit_s@payap.ac.th
   
    คุณธนวรรธน์ เจี่ยเจริญตระกูล
    อีเมล์: thanawat_j@payap.ac.th
   
    คุณณรงค์ชัย หมี่เปื่อย
   อีเมล์: 
  
    คุณณัฐกิตติ์  ชัยสุริยา
   อีเมล์: 
 
   คุณชัยรัตน์ พรหมกันทา
   อีเมล์:
   คุณกิตติพงษ์ อารี
   อีเมล์: 
   
    คุณสุรเชษฐ์  สุรินทร์
   อีเมล์:
   
   คุณพิชัย  พรสกุลไพศาล
   อีเมล์:
   

 

Wildcard SSL Certificates