Home       News       ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2567 (update 25 เมษายน 2567 เวลา 16:30 น.)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2567 (update 25 เมษายน 2567 เวลา 16:30 น.)


 

 

Wildcard SSL Certificates