หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบแรก 18 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบแรก 18 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบที่ 1
วันที่สอบซ่อม 18 ธันวาคม 2564 สำหรับนักศึกษาที่ส่งไฟล์คำร้อง และหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564

** สำหรับนักศึกษาที่ต้องติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน นั้น สามารถติดต่อทาง FB หรือ แชทผ่านทางหน้า Website: https://it.payap.ac.th ได้นะคะ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผลสอบ
1 6301130034 รสิตา โตสมภาค ผ่าน
2 6301211115 ณัฐธิภรณ์ ณะอุโมง ผ่าน
3 6301211122 ศิริพร จันทร์โสด ผ่าน
4 6301240023 อังคณา นาคม่วง ผ่าน
5 6401050011 ศศิพร ไทยนิยมเดชา ผ่าน
6 6401050035 ภัทริน นุชเนื่อง ผ่าน
7 6401060041 ณัฏฐ์ภาวีร์ อวดขวัญ ผ่าน
8 6401210187 อริสรา มหานิล ผ่าน
9 6401210347 พิจิตตรา บุญมี ผ่าน
10 6401210729 อินทิรา กรรณิกา ผ่าน
11 6401210859 ณัฏฐธิดา ช่วยบ้าน ผ่าน
12 6401211191 วรณิชารีย์ มาวานิช ผ่าน
13 6401211290 ภัคคียานุวัติ ชัยวงศ์ ผ่าน
14 6401260038 จิตติพัฒน์ สนม ผ่าน
15 6401260069 ชญานนท์ สายมงคล ผ่าน
16 6401280012 สิริยากร ปัญญาเจริญ ผ่าน
17 6401280241 ธัญจิรา ธะนะสาร ผ่าน
18 6401210019 ปานวาด ชมบุตรศรี ไม่ผ่าน
19 6301110081 พิมดารา ปทุมวันรังษี ติดต่อสำนัก IT ด่วน
20 6401040074 เอริสา นิอิคุนิ ติดต่อสำนัก IT ด่วน
21 6401040098 ศิริรัตน์ เอมอุไร ติดต่อสำนัก IT ด่วน
22 6401040111 ปิยฉัตร แสนยอง ติดต่อสำนัก IT ด่วน
23 6401060164 วัชรพล แก้วบุญช่วย ติดต่อสำนัก IT ด่วน
24 6401110098 พันมายด์ ผักไหม ติดต่อสำนัก IT ด่วน
25 6401110197 แพรวา จำเริญนุสิทธิ์ ติดต่อสำนัก IT ด่วน

 

 

Wildcard SSL Certificates