หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบซ่อม IT for Learning (IT1) สำหรับผู้ที่ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบซ่อม IT for Learning (IT1) สำหรับผู้ที่ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบ 2
วันที่สอบซ่อม: วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
สำหรับนักศึกษาที่ส่งไฟล์คำร้อง และหลักฐานการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565
วิธีการสอบซ่อม : 
1. 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning จะปรากฎคอร์สวิชา "สอบซ่อม IT1 ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2"
2. ให้นักศึกษา click เข้าคอร์สวิชา "สอบซ่อม IT1 ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2" เข้าที่ส่งงานในแต่ละหัวข้อจะมีโจทย์ระบุไว้
     (นักศึกษาแต่ละท่านอาจจะได้โจทย์ไม่เหมือนเดิม สามารถ copy form งานเก่ามาปรับ และตั้งค่าใหม่ให้ตรงตามที่โจทย์กำหนดได้) 
3. ให้นักศึกษาทำงานส่งตามโจทย์ที่กำหนดไว้ให้ครบ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.
เกณฑ์การผ่าน : นักศึกษาได้ระดับคะแนนรวมกันทั้งหมดร้อยละ 60 ขึ้นไป
*** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่ะเลขที่ใบเสร็จจะแจ้ง update ภายในสัปดาห์หน้า
ขอให้นักศึกษากลับเข้ามาติดตามเพื่อนำเลขที่ไปรับใบเสร็จรับเงินที่ห้องการเงินค่ะ***
      
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขา/คณะ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1
6301211108
ภัทรนันท์
จันทบุรี
พยาบาลศาสตร์
 
2
6301210026
ตรีนุช
รักเผ่าสกุล
พยาบาลศาสตร์
 
3
6301210019
พรจรัส
สุวรรณกิติ
พยาบาลศาสตร์
 
4
6401110197
แพรวา
จำเริญนุสิทธิ์
จิตวิทยา
 
5
6301110081
พิมดารา
ปทุมวันรังษี
จิตวิทยา
 
6
6301211160
ธมนวรรณ
ข่มอาวุธ
พยาบาลศาสตร์
 
7
6301090017
พรฟ้า
ราตรีวิทวัส
คริสต์ศาสนศาสตร์
 
8
6301211184
กีรติ
โปลาหา
พยาบาลศาสตร์
 
9
6401150216
กัญจนา
พิทักษ์เขต
การตลาด
 
10 6301210408 สาริกา แก้วรากมุข พยาบาลศาสตร์  
11 6301210385 สุขนิรันดร์ รอเมฆานิวัติ พยาบาลศาสตร์  

 

 

Wildcard SSL Certificates