หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่สอบซ่อม 19 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษาที่ส่งไฟล์คำร้อง และหลักฐานการชำระเงิน ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

** นักศึกษาสามารถนำเลขที่ใบเสร็จรับเงินแจ้งที่ห้องการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้เลยค่ะ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ผลการสอบ
>= 60%
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 5901280647 เบญจมาภรณ์  ถิ่นจอม ผ่าน T3/861
2 6301090093 เอกชัย  ชัชวาลพิมล ผ่าน T3/862
3 6301090109 ศรายุธ  หลีจ๊ะ ผ่าน T3/863
4 6301210170 สุพิชฌาย์  จันทร์ตา ผ่าน T3/864
5 6301210415 อภิชญา  ทองรักษ์ ผ่าน T3/865
6 6301210521 เกวลิน  ปารีแก้ว ผ่าน T3/866
7 6301210958 อรอุมา  เขียวภูมิชัย ผ่าน T3/867
8 6401090154 ดวงพร  แสงทิพย์ ผ่าน T3/784
9 6401090161 โสภิศ  จะพือ ไม่ผ่าน T3/785
10 6401120233 ชัญญา  นิลจันทร์ ไม่ผ่าน T3/868
11 6401130102 สุภาวดี  นาครินทร์ ผ่าน T3/869
12 6401150155 ทองธรรม  โชคชัยผาสุข ผ่าน T3/870
13 6401150162 วราลี  คุ้มวันดี ไม่ผ่าน T3/786
14 6401190175 วรางคณา  ยะป่า ไม่ผ่าน T3/782
15 6401260045 ฉัตรโชค  หอมขจร ไม่ผ่าน  

 

 

Wildcard SSL Certificates