หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

ช่วงเวลาอบรม: วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565
หัวข้อการอบรม:
 การใช้งานโปรกรม Microsoft FORM, Microsoft QUIZ และ Microsoft SWAY
เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                   2. ส่งงานครบและได้ระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ขั้นตอนการอบรม:
1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 (อบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสำนักฯ
3. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 3/2564" ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดูเอกสาร Clip Video ส่งงาน และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและ 
    บันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน หรือ Scan QR code ด้านล่าง


 

 

Wildcard SSL Certificates