หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่สอบซ่อม 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษาที่ส่งไฟล์คำร้อง และหลักฐานการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565

** นักศึกษาสามารถนำเลขที่ใบเสร็จรับเงินแจ้งที่ห้องการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้เลยค่ะ


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผลการอบรม เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 6301090017 พรฟ้า ราตรีวิทวัส ไม่ผ่าน T3/935
2 6301110081 พิมดารา ปทุมวันรังษี ผ่าน T3/933
3 6301210019 พรจรัส สุวรรณกิติ ผ่าน T3/928
4 6301210026 ตรีนุช รักเผ่าสกุล ผ่าน T3/927
5 6301210385 สุขนิรันดร์ รอเมฆานิวัติ ผ่าน T3/930
6 6301210408 สาริกา แก้วรากมุข ไม่ผ่าน T3/929
7 6301211108 ภัทรนันท์ จันทบุรี ไม่ผ่าน T3/926
8 6301211160 ธมนวรรณ ข่มอาวุธ ผ่าน T3/934
9 6301211184 กีรติ โปลาหา ผ่าน T3/936
10 6401110197 แพรวา จำเริญนุสิทธิ์ ไม่ผ่าน T3/932
11 6401150216 กัญจนา พิทักษ์เขต ผ่าน T3/937
12 6401280333 วนารี ตั้งทรงเรือง ผ่าน T3/787

 

 

Wildcard SSL Certificates