หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 3/2564" ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับ
    เป็นเวลาการเข้าอบรม โดยเนื้อหาการอบรม คือ ทักษะการใช้งาน Microsoft Office365 ดังนี้

  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

3. นักศึกษาทำงานส่ง และทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม ในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น.
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                      2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมทุกงานและผลสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

-->> รายชื่อผู้เข้าอบรม IT2 ภาคเรียนที่ 3/2564 (update 8 เมษายน 2565)

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา/คณะวิชา นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 หรือไม่ เลชที่ใบเสร็จรับเงิน
1 5901190342 จิรภาส  กระจ่างฉาย การบัญชี  ไม่ใช่  
2 6001130270 ปรมินทร์ เชื้อเมืองพาน นิติศาสตร์ ไม่ใช่  
3 6001280098 พรนภัส พรหมนารถ เภสัชศาสตร์  ไม่ใช่  
4 6001280296 ปัณฑารีย์  ขามธาตุ เภสัชศาสตร์  ไม่ใช่  
5 6001280302 ภัทรพร รังสี เภสัชศาสตร์  ไม่ใช่  
6 6001280470 อมรรัตน์ ปินตาวงค์ เภสัชศาสตร์  ไม่ใช่  
7 6001280487 ธัญพิชชา ตานที เภสัชศาสตร์  ใช่  
8 6201120011 กุลชญารัชย์ พิริยะณิชากรณ์ นิเทศศาสตร์  ไม่ใช่  
9 6201120158 ศตกมล ขัดชมภู นิเทศศาสตร์  ไม่ใช่  
10 6201120219 นางสาวธิดารัตน์ ตุงคะบุรี นิเทศศาสตร์  ไม่ใช่  
11 6301150025 มนัสนันท์ บุญไชย การตลาด  ไม่ใช่  
12 6301150049 วัชราภรณ์ สุรินทร์แก้ว การตลาด  ไม่ใช่  
13 6301150179 ชุติกาญจน์ อุ๊ดคำ การตลาด  ไม่ใช่  
14 6301210316 ธนัชญา วนาอนุรักษ์ไพร พยาบาลศาสตร์  ใช่  
15 6301210385 สุขนิรันดร์ รอเมฆานิวัติ พยาบาลศาสตร์  ใช่  
16 6301210958 อรอุมา เขียวภูมิชัย พยาบาลศาสตร์  ใช่  
17 6301211092 พิชญดา สวิงวงค์ พยาบาลศาสตร์  ไม่ใช่  
18 6401110043 นทีเทพ นันทะเสน จิตวิทยา  ไม่ใช่  
19 6401180046 ชนากานต์ วงค์ปวน การจัดการ  ไม่ใช่ T3/1108*
20 6401210309 จิรัชญา อยู่สบาย พยาบาลศาสตร์  ไม่ใช่  
21 6401210811 ดนยา มั่นกุง พยาบาลศาสตร์  ไม่ใช่ T3/1107*
22 6201150155 อัญชลิกา แก้วไกรสร การตลาด  คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2564 T3/1004*
23 5901280463 จิราภรณ์ สาชะรุง เภสัชศาสตร์  ใช่  
24 5901280364 ปิยนารถ ด้วงเอียด เภสัชศาสตร์  ใช่  

นักศึกษาต่อไปนี้ที่ลงทะเบียนแต่เคยเข้าการอบรม IT for Working (IT2) แล้วเมื่อภาคเรียนที่ 2/2564* นักศึกษาสามารถนำเลขที่ใบเสร็จรับเงินไปแจ้งที่ห้องการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรมได้เลยค่ะ

ให้ยื่นคำร้องพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมก่อน มีดังนี้

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา/คณะวิชา นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564
หรือไม่
เลชที่ใบเสร็จรับเงิน
1 6301110173 ศิริพร  ใจสาร จิตวิทยา  ใช่ รอคำร้องและหลักฐานการชำระเงิน
2 6301210200 ศิริพร  หน่อพิชญ์ พยาบาลศาสตร์  ใช่ ***ขอยกเลิกการลงทะเบียน

click ที่นี่เพื่อ Download file คำร้องของเข้าอบรม


***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Click ดูคู่มือการเข้าอบรม IT เบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning (เปลี่ยน course จาก IT for Learning เป็น IT for Working)
click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap

link e-Learning: PAYAP UNIVERSITY Learning Management System


 

 

Wildcard SSL Certificates