หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 (update 24 มีนาคม 2565)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 (update 24 มีนาคม 2565)

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 3/2564" ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู เอกสาร Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับ
    เป็นเวลาการเข้าอบรม
3. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                      2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> รายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) 3/2564 (update 5 เมษายน 2565)

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขา/คณะ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือไม่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 6301090017 พรฟ้า  ราตรีวิทวัส คริสต์ศาสนศาสตร์  ใช่ T3/1005*
2 6301210408 สาริกา แก้วรากมุข พยาบาลศาสตร์  ไม่ใช่ T3/1058*
3 6301210705 ศึกษิต เดชรักษา พยาบาลศาสตร์   T3/931*
4 6401280548 สุกัญญา สืบสานธรรม เภสัชศาสตร์ ใช่ T3/871*
5 6401210019 ปานวาด ชมบุตรศรี พยาบาลศาสตร์  ไม่ใช่ T3/872*

* นักศึกษาสามารถนำเลขที่ใบเสร็จรับเงินไปแจ้งที่ห้องการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรมได้เลยค่ะ

-->> รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรม IT1 แล้ว ไม่ต้องเข้าอบรมอีก
        ตรวจสอบผลได้ในระบบ e-Registrar เมนู "ตรวจสอบจบ" 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขา/คณะ ผลการอบรม
1 6301150049 วัชราภรณ์ สุรินทร์แก้ว การตลาด  ภาคเรียนที่ 1/2564


-->> รายชื่อนักศึกษาที่ให้ยื่นคำร้องขอเข้าอบรมและชำระค่าธรรมเนียมในการอบรมก่อนตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขา/คณะ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือไม่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 6301180268 สุมนวิษา ไผ่อุรุวนา การจัดการ  ใช่ รอคำร้องและหลักฐานการชำระเงิน
2 6301210200 ศิริพร หน่อพิชญ์ พยาบาลศาสตร์  ใช่ เปลี่ยนเป็นขอสอบซ่อมไม่เข้าอบรม
3 6301210316 ธนัชญา วนาอนุรักษ์ไพร พยาบาลศาสตร์  ใช่ รอคำร้องและหลักฐานการชำระเงิน

click ที่นี่เพื่อ Download file คำร้องของเข้าอบรม


***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Click ดูคู่มือการเข้าอบรม IT เบื้องต้น ผ่านระบบ e-Learning (เปลี่ยน course จาก IT for Learning เป็น IT for Working)
click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap

link e-Learning: PAYAP UNIVERSITY Learning Management System


 

 

Wildcard SSL Certificates