หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 6 มีนาคม 2565

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 6 มีนาคม 2565

โครงการ IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 632 คน เป็นการอบรมแบบ Online Self-Learning โดยนักศึกษาจัดสรรเวลาเอง ผ่านระบบ PYU e-Learning

เกณฑ์การผ่านอบรม :

1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> Click ที่นี่เพื่อดูไฟล์ผลการอบรม IT2 (update 7 กรกฎาคม 2565)

***กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม ให้รอโครงการอบรมในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 มิถุนยน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565
    (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามประกาศอีกครั้ง)


*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates