หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ภาคเรียนที่ 3/2564
อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 ผ่านระบบ e-Learning (นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง)

*นักศึกษาสามารถนำเลขที่ใบเสร็จรับเงินไปขอรับใบเสร็จได้ที่ห้องการเงิน

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขา/คณะ ผลการอบรม เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 6301090017 พรฟ้า  ราตรีวิทวัส คริสต์ศาสนศาสตร์  ผ่าน T3/1005*
2 6301210408 สาริกา แก้วรากมุข พยาบาลศาสตร์  ผ่าน T3/1058*
3 6301210705 ศึกษิต เดชรักษา พยาบาลศาสตร์ ผ่าน T3/931*
4 6401210019 ปานวาด ชมบุตรศรี พยาบาลศาสตร์  ผ่าน T3/872*
5 6401280548 สุกัญญา สืบสานธรรม เภสัชศาสตร์  ผ่าน T3/871*

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การผ่านอบรมทั้ง 2 เกณฑ์จึงจะผ่านการอบรม

  • เข้าดูคลิปไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนคลิปที่มี
  • ทำงานส่งได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60%   

 

 

 

Wildcard SSL Certificates