หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) Summer/2564" ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับ
    เป็นเวลาการเข้าอบรม โดยเนื้อหาการอบรม คือ ทักษะการใช้งาน Microsoft Office365 ดังนี้

  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

3. นักศึกษาทำงานส่ง และทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม ในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น.
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                      2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมทุกงานและผลสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> รายชื่อผู้เข้าอบรม IT2 ภาคเรียนที่ 3/2564 (รอบพิเศษ) (update 10 พฤษภาคม 2565)
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (update 10 พฤษภาคม 2565)


รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ (2 คน) ต้องส่งคำร้องขออบรมและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการอบรม 300 บาท
หากต้องการเข้าอบรมในรอบนี้ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทาง chat ของ Facebook ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 

-->> Click เพื่อ download เอกสารคำร้อง https://it.payap.ac.th/home/uploads/userfiles/file/ITRequestForm(1).pdf

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา หมายเหตุ
1 6201120325 ปรินทร บัวย้อย นิเทศศาสตร์  ต้องส่งคำร้อง
2 6401020137 ซามูเอล บุญบรรดาล ภาษาอังกฤษ  ต้องส่งคำร้อง

รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ (2 คน) ได้ผ่านการอบรม IT for Working (IT2) แล้ว ไม่ต้องเข้าอบรมอีก 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอบรมได้ที่ระบบ e-Registrar เมนูตรวจสอบจบ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา หมายเหตุ
1 6001190410 ณัฐมล วัฒนาอุดม การบัญชี  ผ่านการอบรมแล้วเมื่อ 2/2561
2 6101120240 ณัฐพล บานเย็น นิเทศศาสตร์  ผ่านการอบรมแล้วเมื่อ 2/2563
3 6401210118 นางสาวพลอยพรรณราย หริ่งซื้อ พยาบาลศาสตร์  ผ่านการอบรมแล้วเมื่อ 2/2564
คืนเงินโดยลดค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1/65

 

 

Wildcard SSL Certificates