หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022

กำหนดการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 : IT Proficiency semester 1/2022

เนื่องด้วยการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Proficiency) เป็นหนึ่งในเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป) ที่ต้องผ่านการอบรม IT for Learning (IT1) และ IT for Working (IT2) แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมในห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้กำหนดจัดการอบรมประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง (Students can schedule the time to do this by yourself.) โดยมีกำหนดการดังนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย
(รูปแบบการอบรม Online Self-Learning ให้นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง ผ่านระบบ e-Learning)

IT for Learning (IT1) 
  • เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 4 กันยายน 2565
  • ช่วงเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565
IT for Working (IT2)
  • เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565
  • ช่วงเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 14 สิงหาคม 2565
For International College Students
(Students can schedule the time to do this by yourself  via the MS-Teams)
 
IT for Learning (IT1) 
  • Registration 3 – 16 October 2022.
  • Duration of training  24 October 2022 – 13 November 2022.
IT for Working (IT2)
  • Registration 8 - 21 August 2022.
  • Duration of training 29 August 2022 – 2 October 2022.
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามข่าวประกาศจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซต์ https://it.payap.ac.th หรือ Facebook: https://www.facebook.com/itpayap

Click เพื่อรายละเอียด แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

International program students click on the attachment below for more information on graduation requirements.

 

 

Wildcard SSL Certificates