หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าอบรม / ไม่ผ่านการอบรม IT1 สามารถเข้าอบรมได้เพราะเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกัน

เปิดสำหรับนักศึกษา: หลักสูตรไทย ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
                                 ให้ติดต่อที่สาขาวิชา
ช่วงเวลาอบรม: วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565
หัวข้อการอบรม:
 การใช้งานโปรกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ระดับ Intermediate
เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                   2. ส่งงานและผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  • แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม คิดเป็น 10%
  • คะแนนงานทั้งหมด คิดเป็น 90%
ขั้นตอนการอบรม:

1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (อบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ
3. นักศึกษาข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 1/2565" ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 65  เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดู Clip Video ทำแบบทดสอบความรู้ และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและ 
    บันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่ง ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และทำแบบทดสอบความรู้ในนระบบ e-Learning ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น


click ที่ Link เพื่อลงทะเบียน: https://forms.office.com/r/5z2Wq8MUNu
หรือ scan QR code เพื่อลงทะเบียน: 

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เคยอบรมแล้วไม่ผ่าน เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ download คำร้องขอเข้าอบรมอีกครั้งพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และส่งคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ link / QR code ที่อยู่ในใบคำร้อง Click ที่นี่เพื่อ Download file คำร้อง

 

 

Wildcard SSL Certificates