หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดวันสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาเพื่อทำงานส่งด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

วันที่สอบซ่อม: วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ให้เข้าระบบ e-Learning คอร์สชื่อ "สอบซ่อม IT for Learning (IT1) 6 ส.ค. 65"
หัวข้อการสอบซ่อม: การใช้งานโปรกรม Microsoft FORM, Microsoft QUIZ และ Microsoft SWAY
เกณฑ์การผ่าน: ส่งงานครบและได้ระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในเวลา 1 วัน

ขั้นตอนการสอบซ่อม:
1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสอบซ่อม ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
2. นักศึกษาส่งคำร้องและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอสอบซ่อม 200 บาท ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
3. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสำนักฯ
4. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "สอบซ่อม IT for Learning (IT1) 6 ส.ค. 65" ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  การสอบซ่อมจะใช้เวลา 1 วัน ในการทำงาน 3 ชิ้น MS Form, MS Quiz และ MS SWAY 
5. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบซ่อม

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา เลขที่ใบเสร็จ
1 6301280197 พัทธดนย์ อุทธิยา เภสัชศาสตร์  T3/2142
2 6401210163 อาภัสรา ศิขรินศานติ พยาบาลศาสตร์  T3/2189
3 6301210316 ธนัชญา วนาอนุรักษ์ไพร พยาบาลศาสตร์  T3/1228
4 6301210200 ศิริพร หน่อพิชญ์ พยาบาลศาสตร์  T3/1109
* นำเลขที่ใบเสร็จแจ้งที่ห้องการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน


 

 

Wildcard SSL Certificates