หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบวันที่ 6 สิงหาคม 2565
** นักศึกษาสามารถนำเลขที่ใบเสร็จรับเงินแจ้งที่ห้องการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้เลยค่ะ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา ผ่าน/ไม่ผ่าน เลขที่ใบเสร็จ
1 6301280197 พัทธดนย์ อุทธิยา เภสัชศาสตร์  ผ่าน T3/2142
2 6401210163 อาภัสรา ศิขรินศานติ พยาบาลศาสตร์  ผ่าน T3/2189
3 6301210316 ธนัชญา วนาอนุรักษ์ไพร พยาบาลศาสตร์  ไม่ผ่าน T3/1228
4 6301210200 ศิริพร หน่อพิชญ์ พยาบาลศาสตร์  ไม่ผ่าน T3/1109

 

 

Wildcard SSL Certificates