หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม IT1 สามารถเข้าอบรมได้เพราะเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกัน

เปิดสำหรับนักศึกษา: เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 นี้เท่านั้น ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
                                 ให้ติดต่อที่สาขาวิชา

ช่วงเวลาอบรม: วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2565 ( มีเวลาอบรมเพียง 7 วันเท่านั้น ขอให้นักศึกษาพิจารณาเรื่องกรอบเวลาด้วย )

หัวข้อการอบรม: การใช้งานโปรกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ระดับ Intermediate
เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                   2. ส่งงานและผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ขั้นตอนการอบรม:
1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 (อบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ
3. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 1/65 (พิเศษ)" ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดู Clip Video ทำแบบทดสอบความรู้ และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและ 
    บันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning และทำแบบทดสอบความรู้ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น

click ที่ Link เพื่อลงทะเบียน: https://forms.office.com/r/m3aZArun2g
หรือ scan QR code เพื่อลงทะเบียน: 

 

 

Wildcard SSL Certificates