หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566

         สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการจัดอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ช่วงเวลาอบรมวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2566
หัวข้อการอบรม: การใช้งานโปรแกรม Microsoft FORM, Microsoft QUIZ และ Microsoft SWAY
เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                   2. ส่งงานครบและได้ระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                  *** หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกงาน จะไม่ตรวจงานให้ทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***
ขั้นตอนการอบรม:
1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 (อบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนอบรม/สอบซ่อมแล้วไม่ผ่าน
    ต้องส่งคำร้องและชำระค่าเนียมการอบรม 300 บาท
ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2566)  *** click ที่นี่เพื่อ Download คำร้องขอเข้าอบรม ***
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสำนักฯ
3. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 2/2565" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดูเอกสาร Clip Video ส่งงาน และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและ 
    บันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งคำร้องแล้ว ขอให้ Click ลงทะเบียนอย่างเดียว เพื่อยืนยันการเข้าอบรมรอบภาคเรียนที่ 2/2565 นี้

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล หลักสูตร เลขที่ใบเสร็จ
1 6501210767 ศศิชา กาละสอด พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) T3/2037
2 6501210828 หฤทัย ปันทะ พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) T3/2151
3 6401210873 อรหทัย ชูติวัฒนพันธ์ พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) T3/2153
4 6301300086 ณัฐณิชา สวิง ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน (หลักสูตรปกติ 4 ปี) T3/2072
5 6501150063 หทัยภัทร ดอนโศรก การตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปกติ 4 ปี) T3/2091
6 6501190090 ปรีญารัตน์ สุภาษิต การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) T3/2180, T3/2199

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน หรือ Scan QR code ด้านล่างClick เพื่อดูรายละเอียด แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

 

 

Wildcard SSL Certificates