หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) รอบพิเศษ เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2566 เท่านั้น

ด่วน เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) รอบพิเศษ เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2566 เท่านั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม IT1 สามารถเข้าอบรมได้เพราะเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกัน

 เปิดสำหรับนักศึกษา: นักศึกษาหลักสูตรไทย ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ติดต่อที่สาขาวิชา
         ช่วงเวลาอบรม: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566
        หัวข้อการอบรม: การใช้งานโปรกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ระดับ Intermediate
เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
                                   2. ส่งงานและทำแบบทดสอบความรู้หลังอบรม โดยต้องได้ระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (คะแนนส่งงานคิดเป็น 90% คะแนนแบบทดสอบคิดเป็น 10% รวมเป็น 100%)
                                  *** หากงานที่ส่งตรวจสอบแล้วว่ามีการคัดลอกมาส่ง จะไม่ได้รับการตรวจ ทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

ขั้นตอนการอบรม:

1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 (อบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ
3. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 2/65 (พิเศษ)" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดู Clip Video ทำแบบทดสอบความรู้ และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและบันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่ง ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และทำแบบทดสอบความรู้ในนระบบ e-Learning ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น. เท่านั้น

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนอบรมมาก่อน และผลการอบรม "ไม่ผ่าน" เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ download คำร้องขอเข้าอบรมอีกครั้งพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และส่งคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ link / QR code ที่อยู่ในใบคำร้อง Click ที่นี่เพื่อ Download file คำร้อง

click ที่ Link เพื่อลงทะเบียนhttps://forms.office.com/r/cccvrJEzwp
หรือ scan QR code เพื่อลงทะเบียน

*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates