หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 (update 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:15 น.)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 (update 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:15 น.)

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์ "รายชื่อผู้เข้าอบรม IT1" สามารถเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 2/2565" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู เอกสาร Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
3. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                      2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                          *** หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกงาน จะม่ผ่านการอบรมทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

-->> Click ที่นี่เพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (update 9 กุมภาพันธ์ 2566) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ

       ให้นักศึกษาส่งคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมในการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดถือว่ายกเลิกการลงทะเบียน
       โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • ให้นักศึกษา download แบบคำร้อง และกรอกรายละเอียดขอเข้าอบรม IT1 ให้เรียบร้อย click เพื่อ download แบบฟอร์มคำร้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าอบรม 300 บาท
  • ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง หรือส่งผ่าน MS Form ตาม link/QR code ในแบบคำร้อง หรือ click ที่นี่เพื่อส่งคำร้อง

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ

-->> Click ที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้เข้าอบรม IT1 และเลขที่ใบเสร็จรับเงินเฉพาะผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม (update 6 กุมภาพันธ์ 2566)

-->> นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ผ่านการอบรม IT1 แล้ว ไม่ต้องเข้าอบรมอีก 

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา/คณะวิชา ผ่านการอบรม
6401170078 รุ่งธิดา อุสาใจ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  รอบ 1/2564


C
lick ดูคู่มือการเข้าอบรม IT for Learning (IT1) ผ่านระบบ E-Learning
click ดูประกาศ 
แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap
link e-Learning: PAYAP UNIVERSITY Learning Management System


 

 

Wildcard SSL Certificates