หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป (Update 8 ก.พ. 66 เวลา 14:55 น.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม IT for Working (IT2) ภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป (Update 8 ก.พ. 66 เวลา 14:55 น.)

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษา click เข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 2/2565 (รอบพิเศษ)" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับ
    เป็นเวลาการเข้าอบรม โดยเนื้อหาการอบรม คือ ทักษะการใช้งาน Microsoft Office365 ดังนี้

  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

3. นักศึกษาทำงานส่ง และทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม ในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น.
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                  2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                     (คะแนนแบบทดสอบฯ คิดเป็นร้อยละ 10 และ คะแนนงานที่ทำส่งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90)
                             *** หากงานที่ส่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีการคัดลอกมาส่ง จะไม่ผ่านการอบรมทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ (update 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:55 น.)

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา เลขที่ใบเสร็จ
1 6201020229 พีรณัฐ พรหมสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ  T3/2595
2 6201060164 นาย เอกณัฐ เจริญกิจ ดุริยางคศาสตร์   
3 6201120097 นางสาว มิลาพร พูลมี นิเทศศาสตร์  T3/2584
4 6201130256 อักษราภัค ขันทะเปียง นิติศาสตร์ T3/2585
5 6201180121 โชติธเนศน์ สุนทรนิธินันท์ การจัดการ  T3/2583
6 6201180237 บดินทร์ รงค์ทอง การจัดการ  T3/2582
7 6301170115 นางสาวนันท์นภัส นุชบุษบา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  T3/2594
8 6401020250 ปณิตา อุดเทพ ภาษาอังกฤษ   
9 6501020052 ปริญญ์ ปัทมเศรษฐ ภาษาอังกฤษ   
10 6501020090 เปรมปรีดิ์ ภีร์สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ   
11 6501020182 ญาณัจฉรา พรมจิโน ภาษาอังกฤษ   
12 6501020229 เป็นเอก สุวรรณกาญจน์ ภาษาอังกฤษ   
13 6501060133 นครินทร์ ทามูล ดุริยางคศาสตร์   
14 6501150070 ชนิตา ธนากิตติวรา การตลาด   
15 6201120028 ชนิกาต์ ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์ นิเทศศาสตร์ T3/2617
16 6201110050 สุพรรษา ลอวัฒนากุล จิตวิทยา T3/2593
17 6201040104 พัทธดนย์ วังไพบูลย์ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  Y1/621
18 5901280111 ปาณัท ภัทรมงคลเขตตต์ เภสัชศาสตร์  T3/2676
19 6001280425 ศุภกฤต เอื้อดุลเดชา เภสัชศาสตร์  รอเลขที่ใบเสร็จ
20 6201130324 ภูธเนศ เกษรินทร์ นิติศาสตร์ T3/2674
21 5901280609 พิมลพัชร อัฐวงศ์ เภสัชศาสตร์ T3/2695
22 5901280630 ศศิมาภรณ์ สุดาชม เภสัชศาสตร์ T3/2698

นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (update 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:55 น.)

ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ส่งคำร้องขอเข้าอบรมและชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดถือว่ายกเลิกการลงทะเบียนเข้าอบรมของภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • ให้นักศึกษา download แบบคำร้อง และกรอกรายละเอียดขอเข้าอบรม IT2 ให้เรียบร้อย click เพื่อ download แบบฟอร์มคำร้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าอบรม 300 บาท
  • ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง หรือส่งผ่าน MS Form ตาม link/QR code ในแบบคำร้อง หรือ click ที่นี่เพื่อส่งคำร้อง
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา
1 6201120073 พิเศษ ปิยะสาธุกิจ นิเทศศาสตร์ 
2 6301110029 ณัฐกฤตา บุญมาตุ่น จิตวิทยา 
3 6301170221 ณัฐกมล ศักดิ์บูรณาเพชร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
4 6301170252 อุมาพร หัตถะผะสุ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
5 6301210866 ศศิธร ผลประเสริฐ พยาบาลศาสตร์ 
6 6501020113 สิริตระกูล ทันตะละ ภาษาอังกฤษ 
7 6501020199 แพรพลอย ถั่งซื่อ ภาษาอังกฤษ 
8 6501190151 นายสุวะพล กันทะนนท์ การบัญชี 


รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถตรวจสอบผลการอบรมได้ในระบบทะเบียน เมนู "ตรวจสอบจบ"

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล นักศึกษา สาขาวิชา/คณะวิชา
6301180190 ณภัทร สกุลแต้ การจัดการ 


*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates