หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ด่วน!!!! เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่ 15 - 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น

ด่วน!!!! เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่ 15 - 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น

            ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม IT Proficiency for Working (IT2) รอบพิเศษสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566 เท่านั้น โดยจัดในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด (กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566 เข้าอบรมด้วย ผลการอบรมอาจจะแจ้งภายในภาคเรียนฤดูร้อน/2566)

เปิดสำหรับนักศึกษา: หลักสูตรไทยที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566 เท่านั้น ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ติดต่อที่สาขาวิชา
ช่วงเวลาอบรม: วันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อการอบรม: การใช้งานโปรกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ระดับ Intermediate

เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
                                   2. ส่งงานและทำแบบทดสอบความรู้หลังอบรม โดยต้องได้ระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า
                                      ร้อยละ 60 (คะแนนส่งงานคิดเป็น 90% คะแนนแบบทดสอบคิดเป็น 10% รวมเป็น 100%)
                                    *** หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกงาน จะไม่ตรวจงานให้ทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

ค่าธรรมเนียมการอบรม: 1. นักศึกษาที่เข้าอบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย
                                       2. นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเข้าอบรม/สอบซ่อม และมีผลการอบรม/ผลสอบ "ไม่ผ่าน" ให้ส่งคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท

ขั้นตอนการอบรม:
1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมในวันที่ 15 - 31 มกราคม 2567 (อบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักฯ
3. นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 2/66"  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดู Clip Video ทำแบบทดสอบความรู้ และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและบันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่ง ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และทำแบบทดสอบความรู้ในนระบบ e-Learning ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 น. เท่านั้น

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เคยมีรายชื่อเข้าอบรมมาก่อน และผลการอบรม "ไม่ผ่าน" เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ download คำร้องขอเข้าอบรมอีกครั้งพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และส่งคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ link / QR code ที่อยู่ในใบคำร้อง หรือ Click ที่นี่เพื่อส่งคำร้อง

click ที่ Link เพื่อลงทะเบียน: https://forms.office.com/r/sq9BBXd6fB
หรือ scan QR code เพื่อลงทะเบียน

*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates