หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (update 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16:30 น.)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (update 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16:30 น.)

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัยได้ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์ "รายชื่อผู้เข้าอบรม IT1" สามารถเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 2/2566" ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู เอกสาร Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
3. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                      2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                          *** หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกงาน จะม่ผ่านการอบรมทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากไม่ได้ส่งคำร้อง ไม่ได้ลงทะเบียน และผ่านการอบรมแล้ว

-->> Click ที่นี่เพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (update 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

       กรณีที่ไม่ได้ส่งคำร้องให้นักศึกษาส่งคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมในการอบรมภายในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นกำหนดถือว่ายกเลิกการลงทะเบียน โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • ให้นักศึกษา download แบบคำร้อง และกรอกรายละเอียดขอเข้าอบรม IT1 ให้เรียบร้อย click เพื่อ download แบบฟอร์มคำร้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าอบรม 300 บาท
  • ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง หรือส่งผ่าน MS Form ตาม link/QR code ในแบบคำร้อง หรือ click ที่นี่เพื่อส่งคำร้อง

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ

-->> Click ที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้เข้าอบรม IT1 เลขที่ใบเสร็จรับเงินเฉพาะผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม (update 23 กุมภาพันธ์ 2567)

Click ดูคู่มือการเข้าอบรม IT for Learning (IT1) ผ่านระบบ E-Learning
click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap
link e-Learning: PAYAP UNIVERSITY Learning Management System


 

 

Wildcard SSL Certificates