หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 รอบการอบรม: วันที่ 7 - 28 ก.พ. 67 ผ่านระบบ e-Learning นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง (update 1 เม.ย. 67 เวลา 16:30 น.)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 รอบการอบรม: วันที่ 7 - 28 ก.พ. 67 ผ่านระบบ e-Learning นักศึกษาจัดสรรเวลาเอง (update 1 เม.ย. 67 เวลา 16:30 น.)

เกณฑ์การผ่านอบรม :

1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-->> Click ที่นี่เพื่อดูไฟล์ผลการอบรม IT1 (update 1 เม.ย. 67 เวลา 16:30 น.)

***กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมให้รอประกาศกำหนดการอบรมรอบใหม่ ในปีการศึกษา 2567
 

*** click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap


 

 

Wildcard SSL Certificates