หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2567

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2567

         สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการจัดอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) รอบพิเศษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2566 เท่านั้น โดยจัดในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด (กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2566 เข้าอบรมด้วย ผลการอบรมอาจจะแจ้งล่าช้ากว่าปกติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
เปิดสำหรับนักศึกษา: หลักสูตรไทยที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2566 เท่านั้น
ช่วงเวลาอบรม: วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลาน้อยกว่าปกติ)

หัวข้อการอบรม: การใช้งานโปรแกรม Microsoft FORM, Microsoft QUIZ และ Microsoft SWAY
เกณฑ์การผ่านอบรม: 1. ดูเอกสารและคลิปวีดีโอ เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                   2. ส่งงานครบและได้ระดับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                  *** หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกงาน จะไม่ตรวจงานให้ทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

ค่าธรรมเนียมการอบรม : 1. นักศึกษาที่เข้าอบรมครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย
                                         2. นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเข้าอบรม/สอบซ่อม และมีผลการอบรม/ผลสอบ "ไม่ผ่าน" ให้ส่งคำร้อง
                                             และชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
                                            *** click ที่นี่เพื่อ Download คำร้องขอเข้าอบรม ***
ขั้นตอนการอบรม:
1. นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าอบรมภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 
2. ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสำนักฯ
3. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 3/2566" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
4. นักศึกษา click ดูเอกสาร Clip Video ส่งงาน และ click ประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการตรวจสอบและ 
    บันทึกไว้ ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
5. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น. เท่านั้น


Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน หรือ Scan QR code ด้านล่างClick เพื่อดูรายละเอียด แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

 

 

Wildcard SSL Certificates