หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 (update 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น.)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 (update 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น.)

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

               สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด (ระยะเวลาน้อยกว่าปกติ) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อข้าอบรม IT1 สามารถเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Learning (IT1) 3/2566" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู เอกสาร Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม
3. นักศึกษาทำงานส่งในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
                                      2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                          *** หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกงาน จะม่ผ่านการอบรมทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

-->> Click ที่นี่เพื่อดูผลการลงทะเบียนอบรม IT1 เลขที่ใบเสร็จรับเงินเฉพาะผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม (update 2 พฤษภาคม 2567)

Click ดูคู่มือการเข้าอบรม IT for Learning (IT1) ผ่านระบบ E-Learning

click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap
link e-Learning: PAYAP UNIVERSITY Learning Management System


 

 

Wildcard SSL Certificates