หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2567 (update 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น.)

ประกาศรายชื่อผูู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2567 (update 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 น.)

คำชี้แจง: ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอบรมครั้งนี้

         ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมในรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง Online Self-Learning ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งนักศึกษาจัดสรรเวลาการเข้าอบรมด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าอบรมเข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 3/2566" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
  2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองนการดู Clip Video ทุกรายการ ทำงานส่ง ทำแบบทดสอบความรู้หลังอบรม และทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม
      โดยระบบจะทำการบันทึกไว้ให้อัตโนมัติซึ่งจะนับเป็นเวลาการเข้าอบรม

              เนื้อหาการอบรม คือ ทักษะการใช้งาน Microsoft Office365 ระดับ Intermediate มีรายละเอียด ดังนี้

        - Microsoft PowerPoint มี 6 คลิป 2 Assignments
        - Microsoft Word มี 8 คลิป 5 Assignments
        - Microsoft Excel มี 12 คลิป 3 Assignments

  3. นักศึกษาทำงานส่ง และทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม ในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น.
  4. เกณฑ์การผ่านอบรม 
                         1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอ และทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
                         2. ทำงานส่ง และทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
                            (คะแนนงานที่ทำส่งคิดเป็น 90% คะแนนแบบทดสอบคิดเป็น 10%)

                        *** หากตรวจสอบงานที่ส่งแล้วพบว่า มีการคัดลอกมาส่ง จะไม่ได้รับการตรวจ ทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***

--> Click ที่นี่เพื่อผลการลงทะเบียน (update 2 พฤษภาคม 2567) 

ลงทะเบียนไม่สำเร็จมี 2 กรณี

         กรณีที่ 1. เนื่องจากไม่ได้ส่งคำร้องขอเข้าอบรมและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม 300 บาท ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • ให้นักศึกษา download แบบคำร้อง และกรอกรายละเอียดขอเข้าอบรม IT2 ให้เรียบร้อย click เพื่อ download แบบฟอร์มคำร้อง

  • ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าอบรม 300 บาท

  • ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง หรือส่งผ่าน MS Form ตาม link/QR code ในแบบคำร้อง หรือ click ที่นี่เพื่อส่งคำร้อง

       กรณีที่ 2. เนื่องจากผ่านการอบรม IT for Working (IT2) แล้ว ไม่ต้องเข้าอบรมอีก ให้ตรวจสอบในระบบ e-Registrar เมนู "ตรวจสอบจบ"

Click ดูคู่มือการเข้าอบรม IT for Learning (IT1) ผ่านระบบ E-Learning
click ดูประกาศ แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)

***สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:
link Facebook: https://www.facebook.com/itpayap
link e-Learning: PAYAP UNIVERSITY Learning Management System


 

 

Wildcard SSL Certificates