หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 6 มีนาคม 2565 ITMaster ( 2022-04-07 15:27:17)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 (update 24 มีนาคม 2565) ITMaster ( 2022-03-24 14:14:14)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ITMaster ( 2022-03-24 13:08:29)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ITMaster ( 2022-03-14 14:52:28)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ภาคเรียนที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 ITMaster ( 2022-03-08 15:37:39)

เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT Proficiency for Working (IT2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2565 ITMaster ( 2022-03-08 15:05:50)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ITMaster ( 2022-03-02 13:30:56)

Student List: IT Proficiency for Working (IT2) - 2/2021. For International College Students during 28 February 2022 - 17 April 2022. ITMaster ( 2022-02-24 13:14:26)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบซ่อม IT for Learning (IT1) สำหรับผู้ที่ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565 ITMaster ( 2022-02-23 10:40:19)

Online Enrollment : IT Proficiency for Working (IT2) For International College Students Semester 2/2021. Please Submit by 23 February 2022. ITMaster ( 2022-02-16 11:48:31)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบซ่อม IT for Learning (IT1) สำหรับผู้ที่ส่งคำร้องและหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ITMaster ( 2022-02-15 16:48:00)

ประกาศ กำหนดการสำหรับการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งคำร้องและหลักฐานชำระเงินตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ITMaster ( 2022-02-03 13:26:06)

ประกาศผลการอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (อบรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565) ITMaster ( 2022-02-01 11:20:20)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ITMaster ( 2022-01-28 12:02:23)

ประกาศผลการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) รอบ 2 สอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ITMaster ( 2022-01-21 14:10:05)

 

Wildcard SSL Certificates