หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565 (update 16 ธันวาคม 2564) ITMaster ( 2021-12-10 17:13:37)

ประกาศ กำหนดการสำหรับการสอบซ่อม IT for Learning (IT1) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรมภาคเรียนที่ 1/2564 โดยนักศึกษาจะต้องส่งคำร้องและหลักฐานชำระเงินตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ITMaster ( 2021-12-02 16:44:51)

ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย เปิดรับลงทะเบียนอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ ถึง 8 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ITMaster ( 2021-11-30 19:25:41)

ประกาศ ผลการอบรม IT for Learning (IT1) ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 11 ต.ค. 64 - 5 พ.ย. 64 ITMaster ( 2021-11-30 16:05:52)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Working (IT2) วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 (update 2 พ.ย. 2564) ผู้ที่มีรายชื่อขอให้เข้าระบบ MS Teams ในวันที่ 6 พ.ย. 64 เวลา 8:30 น. ITMaster ( 2021-11-02 16:23:25)

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่ได้ลงทะเบียนอบรม IT1 แต่มีผลการผ่านการอบรมแล้ว จึงข้าสู่คอร์สอบรมในระบบ e-Learning ไม่ได้ และไม่ต้องเข้ารับการอบรมในรอบ 1/2564 (11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564) ITMaster ( 2021-10-10 16:40:00)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม IT for Learning (IT1) วันที่ 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 (update 7 ต.ค. 2564) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อให้ติดต่อได้ที่ Facebook สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ: itpayap ITMaster ( 2021-10-07 17:32:57)

ประกาศ การจัดอบรม IT for Learning (IT1) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ITMaster ( 2021-09-23 19:26:12)

 

Wildcard SSL Certificates