สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มุ่งมั่นในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบสนองผู้รับบริการด้วยจิตสำนึกที่ดี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพายัพ

 • ปณิธาน

  “มุ่งมั่นในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

  ปรัชญา

  เสริมสร้างทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานอย่างมีระบบ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วัตถุประสงค์

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามพันธกิจของสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  “สนับสนุนและให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยพายัพ”

สัจจะ บริการ แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก

บุคลากร

 • Team Member

  อ. พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์

  ผู้อำนวยการ
  Office: VV216; Tel: 343
  Email: it@payap.ac.th

  Team Member

  คุณแรมจันทร์ สุริยะมณี

  กลุ่มงานสนับสนุนการบริการ
  Office: VV216; Tel: 280
  Email: ramjan@payap.ac.th

  Team Member

  คุณสกุณา สุวพานนท์

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 280
  Email: sakuna@payap.ac.th

  Team Member

  คุณจิตรานันท์ ไชยสุริยะวงศ์

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 285
  Email: chitranan_c@payap.ac.th

 • Team Member

  อ.สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู

  กลุ่มงานบริการและสนับสนุนเทคโนโลยี
  Office: VV311; Tel: 281
  Email: surachet_w@payap.ac.th

  Team Member

  คุณธนิต สุนันตา

  กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย
  Office: VV311; Tel: 281
  Email: thanit_s@payap.ac.th

  Team Member

  คุณอภิชาติ เพ็ญพงษ์

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV311; Tel: 281
  Email: apichat_p@payap.ac.th

  Team Member

  คุณอัครนิษฐ์ ศรีม่วง

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV311; Tel: 281
  Email: akaranit_s@payap.ac.th

 • Team Member

  คุณกฤษณะ ปินใจ

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV311; Tel: 283
  Email: kritsana_p@payap.ac.th

  Team Member

  คุณศักดาวุฒิธ์ สิริกาญจน์กูล

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV311; Tel: 283
  Email: sakdawut_s@payap.ac.th

  Team Member

  คุณนรินทร์ คำยอย

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 282
  Email: narin_k@payap.ac.th

  Team Member

  คุณธนวรรธน์ เจี่ยเจริญตระกูล

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: ; Tel:4927
  Email: tanawat_j@payap.ac.th

 • Team Member

  คุณพสิษฐ์ สังข์คำ

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV311; Tel: 283
  Email: pasit_s@payap.ac.th

  Team Member

  คุณมานะ จิรพรสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: ; Tel:4924
  Email: mana@payap.ac.th

  Team Member

  คุณพิชัย พรสกุลไพศาล

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 282
  Email: pichai_po@payap.ac.th

  Team Member

  คุณรุ้งขจี บรรจงจิตร์

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 285
  Email: rujirada_b@payap.ac.th

 • Team Member

  คุณชัยรัตน์ พรหมกันธา

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV311; Tel: 283
  Email: chairat_p@payap.ac.th

  Team Member

  คุณกิตติพงษ์ อารี

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: ; Tel: 285
  Email: kittipong_a@payap.ac.th

  Team Member

  คุณนักปราชญ์ กันตีวงศ์

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 282
  Email: nakprad_k@payap.ac.th

  Team Member

  คุณคุณากร กาตาสาย

  เจ้าหน้าที่ประจำ
  Office: VV216; Tel: 282
  Email: kunakorn_k@payap.ac.th

ติดต่อ

Address

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Phone

โทรศัพท์ 053 851478 ต่อ 285
โทรสาร 053 851464